Miljöer utan störande ljud

Att minska förekomsten av buller och störande ljud i arbetsmiljön är alltid en lönsam investering. Ljudmiljön är en huvudfråga i ambitionen att nå en avstressad och hälsosam arbetsplats. Winab erbjuder blockväggar och vikväggar som svarar upp mot höga ljudkrav. Väggarna är testade och klassade till en ljudreduktion motsvarande Rw 41-53 dB.

Ljudproblematiken är en högprioriterad fråga på de flesta arbetsplatser. Höga ljudnivåer leder till stress och försämrad produktivitet, men är framförallt en hälsorisk för de anställda. Att kontinuerligt vistas i dålig ljudmiljö kan leda till hörselskador, förhöjd hjärtfrekvens och högt blodtryck. Stress och försämrad prestationsförmåga är andra tydliga konsekvenser.

Ljud och bullerproblem kan dock åtgärdas. Med genomtänkt arkitektur och rätt material i tak, golv och väggar kan problemen reduceras till ett minimum.

Konferens- och mötesrum med akustiska egenskaper

För att undvika att en dålig ljudbild inkräktar på möten och presentationer ställs höga krav på konferensrummets akustiska egenskaper. Akustiken säkras bäst genom användning av ljudisolerande väggar som hindrar omgivningens buller från att nå in i rummet. Om även ljudabsorbenter används inne i rummet minskar risken för eko, vilket förbättrar möjligheterna att höra varandra på avstånd.

Vid behov av avskiljning erbjuds vik- och blockväggar med ljudreducerande egenskaper.

Öppna landskap med tysta zoner

Öppna kontorslandskap syftar till att uppmuntra till kommunikation och samarbete. Höga samtalsnivåer, telefonsignaler och andra biljud kan samtidigt leda till distraktion, koncentrationssvårigheter och – i förlängningen – stress. 

Med mobila, ljuddämpande skiljeväggar kan tysta zoner skapas på strategiska platser i arbetsmiljön. 

Lokallösningar som kombinerar föreläsning med enskilt arbete

Skol- och utbildningslokaler kan med ljudreducerande vik- och blockväggar ges möjligheter att kombinera föreläsning och diskussion med tysta utrymmen för grupparbeten eller enskilda studier.

Med glaslösningar kan utbildningsledaren arbeta med parallella arbetsgrupper och behålla sin överblick av samtliga rum.

Restauranger med behaglig ljudmiljö

Restaurangmiljön karaktäriseras ofta av ljudliga samtal och hög ljudnivå.

Ljudnivån kan hanteras med genomtänkta material i golv och tak samt med akustikväggar som absorberar ljudet som skapas i lokalen och hindrar det från spridas på ett sätt som stör. Genom att styra hur ljudet förflyttar sig kan ljudmiljön förbättras.

Genomtänkta vik- och blockväggar medverkar till en bra ljudmiljö i lokaler som regelbundet behöver storleksanpassas.