Brandskydd

Brandklassade produkter ska genom konstruktion och materialval motverka brandspridning och bromsa temperaturökningar. Produkterna ska också ha egenskaper som underlättar säker utrymning i händelse av brand. Normer kring brandskydd sammanfattas i Boverkets byggregler (BBR).

Vem bestämmer spelreglerna?

De grundläggande kraven på säkerhet i händelse av brand finns i Plan och bygglagen, PBL. Lagen gäller för alla typer av byggnadsverk, d.v.s byggnader eller andra anläggningar. 

Lagen tolkas och förtydligas i Boverkets byggregler, BBR, som innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven både vid uppförande av nya byggnader och vid ändring av befintliga. I BBR avsnitt 5 ges bindande föreskrifter och allmänna råd. 

Brandskyddskraven för en specifik byggnad avgörs av den brandtekniska byggnadsklassen. Byggnadsklassen bestäms i sin tur av risken för personskador vid kollaps av byggnadsdelen under ett brandförlopp. Vid klassindelningen tas hänsyn till faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid en eventuell brand.

Med utgångspunkt från vilken byggnadsklass byggnaden faller inom och respektive konstruktionsdels funktion bestäms en relevant brandteknisk klass

Den brandtekniska klassen är vad byggherren/beställaren har att förhålla sig till vid val produkter, material och konstruktioner.

Fem grundkrav

I säkerhetsbestämmelserna preciseras fem grundläggande krav. 

 • Byggnadsverkets bärförmåga vid brand ska bestå under en bestämd tid.
  En byggnad inte får rasa under en viss tidsperiod när det brinner.

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverk ska begränsas
  Spridning ska begränsas både inom en brandcell och mellan brandceller

 • Spridning av brand till närliggande byggnader ska begränsas
  Reglerar avstånd mellan friliggande byggnader och byggnadestekniska lösningar för ihopbyggda.

 • Personer ska vid brand kunna lämna byggnaden eller räddas på annat sätt
  Omfattar t.ex larmanordningar, nödbelysning samt krav på utrymningsvägars utformning, antal och mått.

 • Hänsyn till räddninsmanskapets säkerhet
  Krav på åtkomlighet och installationer för släck- och räddningsinsatser så att räddningsmanskapets säkerhet tryggas.

Vilka bestämmelser berör vikväggar och blockväggar

Av de grundläggande kraven i BBR är det i huvudsak två som berör vik- och blockväggar.

1. Utveckling och spridning av brand och rök ska begränsas (BRF 5.5)

Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper att de:

 • är svåra att antända
 • inte medverkar till snabb brandspridning
 • inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas
 • inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå
 • inte faller ned eller på annat sätt förändras
 • inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden.

Utifrån byggnadsklass och varje konstruktionsdelens funktion bestäms den brandtekniska klass som ska gälla.

För klassindelning av byggnadsdelar följs beteckningarna:

 • R - bärförmåga
 • E - integritet
 • I - isolering

Beteckningarna R, RE, E, EI och REI åtföljs av en tidsangivelse, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter.

Sett till vik- och blockväggar är de relevanta klassificeringsgrunderna Integritet (E) och Isolering (I) dvs väggens förutsättningar att stå emot brandspridning. 

E står för integritet mot brand och är ett täthetskrav som innebär att brand i form av sticklågor och liknande inte tar sig igenom konstruktionen. 

I står för isolering och är ett krav på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan på 140C˚ och max 180C˚ i enstaka punkter. I-kravet kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt.

Winabs vikväggar är godkända enligt brandklass EI30. Våra blockdörrar uppfyller både EI30 och EI60.

2. Personer ska vid brand kunna lämna byggnaden eller räddas på annat sätt (BRF 5.3)

Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. Personer som utrymmer ska inte utsättas för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats.

Sett till vik- och blockdörrar krävs att hänsyn tas till att väggen genom sin placering, parkering och form aldrig får bli ett hinder för planerade utrymningsvägar. 

Förekommande dörrar som används vid utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar.