Miljö

Det är för oss på Winab en självklarhet att producera med hållbarhet som främsta ledord. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återanvändning av material och produktionsmetoder som minimerar föroreningar.

Miljöpolicy

Winabs övergripande miljömål är att leverera produkter av hög kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöarbetet utförs med utgångspunkt från fem fokusområden. 

 • Transporter 
  Vi planerar våra inleveranser, samkör och använder leverantörer av transporter med uttalade miljöpolicys.

 • Energi
  Vi mal och förbränner överskottsmaterial i en avancerad anläggning med rökgasrening. Vid förbränningen återanvänds energi för uppvärmning av fabrikslokalerna.

 • Avfall
  Vi sorterar och återvinner det som är möjligt och tar alltid tillvara och hanterar farligt avfall.

 • Utsläpp
  Vi ser till att inga färgrester hamnar i avloppet.

 • Produkter
  Vi väljer i första hand leverantörer med dokumenterat miljöarbete som kan erbjuda produkter med låg miljöpåverkan med t.ex svanen- eller fsc-märkning.

Uppvärmning av fabriken genom brännbart avfall

Vi samlar och tar tillvara brännbart överskottsmaterial från produktionen. Produktionsavfallet förbränns i egen panna och går till uppvärmning av våra lokaler och minskar kostnader för avfallstransporter.

Miljöbedömningar

Som leverantör bidrar vi till hållbara lösningar genom att vara transparenta med vårt eget miljöarbete men också med fakta kring våra produkters egenskaper. Relevanta miljöuppgifter redovisas därför i miljöbedömningssystem som våra kunder enkelt kommer åt.

Byggvarubedömningen BVD  
Gör heltäckande bedömningar av byggvaror för att främja utveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö samt för ansvarsfulla leverantörsled. Winabs produkter är miljöbedömda i Byggvarubedömningen.

Sunda Hus 
Bedömer produkter och ger fastighetsägare underlag för medvetna beslut som främjar miljön och människors hälsa. Winabs vägglösningar finns redovisade hos Sunda Hus.

BREEAM
Världsledande system för bedömning av produkters miljöpåverkan i byggnader. Vi tillhandahåller nödvändig dokumentation för våra kunders BREEAM-certifiering. 

LEED
Amerikans miljöcertifiering för byggnader. Certifieringen anpassas mot den svenska marknaden och ett flertal byggobjekt där Winabs vikväggar monterats är certifierade enligt LEED.

Vid sidan av det som omnämnts finns ett flertal alternativa möjligheter att certifiera byggnader. Miljöbyggnad, EU Green Building och CEEQUAL är några exempel. Vi hjälper kunder som strävar efter ett miljöcertifikat med den produktdokumentation som projektet kräver.

Miljöcertifiering

Winab är sedan 2008 certifierade enligt ISO 14001 - en internationell standard för miljöledning.

Certifieringen verifierar att vi som företag sätter relevanta mål kring vår miljöpåverkan och uppfyller samtliga av de krav som standarden kräver.

Ladda ner certifikat

BVD


Sunda Hus

Breeam

Leed

ISO 14001