Ljudkrav

Störande ljud och dåligt akustik ger med tiden upphov till koncentrationssvårigheter stress, trötthet. Bestämmelser kring buller och ljudstörningar finns i Boverkets byggregler, BBR men också bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbetsplatsens utformning.

Regelverket

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd. Reglerna preciserar de grundläggande kraven på bullerskydd som finns i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Enligt PBL ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd mot buller. Av PBF framgår att byggnadsverk ska projekteras och utföras så att buller inte medför en oacceptabel hälsorisk för användare eller för personer i närheten av byggnadsverket. Det ska vara möjligt att sova, vila och arbeta under tillfredsställande förhållanden.

Regler och rekommendationer kring ljudmiljön i offentliga rum ges även ut av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Grundkrav enligt BBR

Byggnader som omfattas av kraven ska utformas på ett sätt där uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas.

Det finns två svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader.

Standarden SS 25268 handlar om vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostäder.

SS 25268 för lokaler innehåller fyra klasser; A, B, C och D. Klass A påvisar den bästa ljudmilkön, D den sämsta. Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets byggregler, BBR, som behöver uppnås vid uppförande av nya byggnader.

För lokaler innehåller BBR inte några värden utan hänvisar i stället till standardens ljudklass C i fråga om de lokaler som omfattas av BBR:s bullerkrav. De lokaler som omfattas är vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Hotell ryms visserligen inom standardens tillämpningsområde men omfattas inte av bullerkraven i BBR och därmed inte heller av reglernas hänvisning till standarden.

Ljudkrav på väggar

Vilka R'w värden gäller för att klara exempelvis ljudklass C som gäller för lokaler där Winabs väggar ofta förekommer?.......

Winabs väggar är testade och klassificerade

Winabs vik- och blockväggar är testade av Statens Provnings- och forskningsinstitut och klassade enligt gällande normer.

Mätningar för båda väggtyperna påvisar en ljudreduktion motsvarande Rw 41 till 52 dB laboratorievärde. Fältvärdet är något lägre.