Winabs behandling av personuppgifter

På Winab trar vi hanteringen av dina personuppgifter på allvar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

I vår personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder uppgifterna. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

Winab Vikväggar AB
Box 38
178 21 Ekerö
Tel. 08–560 211 00

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Winab samlar in och behandlar namn, telefonnummer, eventuell titel och e-postadress samt ditt företagsnamn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation med oss och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post. 

Söker du jobb hos Winab samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Winab hanterar personuppgifter i första hand för att fullfölja åtaganden. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar samtidigt efter att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Personuppgifter kan användas i följande syften:

 • Skicka information eller marknadsföringsmaterial som du har begärt.
 • Skicka nyhetsbrev kring händelser där det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.
 • Följa upp inkommande förfrågningar (t.ex kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal).
 • Fullgöra affärsförpliktelser i samband med exempelvis orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande.
 • Behandla en jobbansökan. 

Varifrån hämtas uppgifterna?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig.

Vår rättsliga grund?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.

 • Insamling av personuppgifter baserat på samtycke.
  Insamling av personuppgifter som baseras på samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.
 • Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt.
  Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in.

I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och varifrån personuppgifterna har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig. 

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att de rättas, blockeras eller tas bort. 

Även om du har lämnat samtycke avseende personuppgiftsbehandling till Winab, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Användning av Cookies

För att kunna utvärdera trafiken och funktionaliteten på vår webbplats använder vi Cookies. Informationen vi erhåller består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplats som t.ex. vilka webbsidor du besöker och vilka länkar du klickar på.

Informationen används för att göra webbplatsen effektivare men också för att – genom uppgifter om webbläsartyp, operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc –få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Cookies och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter våra besökares behov.

Cookies identifierar inte dig personligen.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.  

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt. 

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Winab vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga kommer åt dem.

Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Winab förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom integritetspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.