Brandklassade blockväggar

För miljöer med höga krav på brandsäkerhet har vi utvecklat brandklassade blockväggar som svarar upp mot gällande europeisk standard. Winabs blockväggar är testade och certifierade enligt brandklasserna EI-30 och EI-60

Val av brandvägg

Byggnadens konstruktion, karaktär och användning styr brandmyndigheternas direktiv, lagstadgade brandkrav och föreskriven brandklass.

I Boverkets byggregler sammanfattas grundläggande regler kring brandskydd i olika miljöer. Vik- och blockväggar ska exempelvis kunna påverka möjligheten till utrymning. Likaså ställs speciella krav på ytskikt.

För att avgöra vilket brandskydd som behövs i en byggnad ska den först delas in i en byggnadsklass och en eller flera verksamhetsklasser. Offentliga rum som t.ex restauranger, skolor och konferensanläggningar - där skiljeväggar ofta används - kategorieras ofta i verksamhetsklass 2.   

Vad erbjuder Winab?

För att kunna svara upp mot gällande brandkrav har Winab utvecklat blockväggar i brandklass EI30 och EI60. Klassningen innebär att väggen förhindrar brand upp till 30 respektive 60 minuter. 

Att välja en brandklassad blockvägg innebär en garanti för att väggen uppfyller uppsatta brandkrav. Med hjälp av klassningen kan också kunden jämföra Winabs vägg med konkurrerande produkter.

Normer och krav

Vem bestämmer spelreglerna?

Brandskyddsklasser summerar kraven på brandskyddande egenskaper hos olika byggprodukter. Brandklassade produkter ska genom konstruktion och materialval motverka brandspridning och bromsa temperaturökningar.

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på byggnadens karaktär och verksamheten i lokalerna.

De grundläggande kraven på säkerhet i händelse av brand finns i Plan och bygglagen, PBL. Lagen gäller för alla typer av byggnadsverk, d.v.s byggnader eller andra anläggningar. 

Lagen tolkas och förtydligas i Boverkets byggregler, BBR, som innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven både vid uppförande av nya byggnader och vid ändring av befintliga. I BBR avsnitt 5 ges bindande föreskrifter och allmänna råd. 

Brandklassen anger kraven på brandskydd och de funktioner som den färdiga byggnaden ska ha. Utifrån dessa krav kan dock byggherren själv välja produkter, material och konstruktioner som uppfyller grundkraven.

Brandklassning av Winabs blockväggar

Sett till vik- och blockväggar är de relevanta klassificeringsgrunderna Integritet (E) och Isolering (I), dvs väggens förutsättningar att stå emot brandspridning. 

Integritet (E) mot brand är ett täthetskrav som innebär att brand i form av sticklågor och liknande inte tar sig igenom konstruktionen. E-kravet ska alltid uppfyllas och kan användas som självständig klass som t.ex E30.

Isolering (I) och är ett krav på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan på 140C˚ och max 180C˚ i enstaka punkter. I-kravet kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt.

Winabs blockväggar uppfyller kraven enligt Brandklass EI30 och Brandklass EI60. Klassningen innebär att konstruktionen ska stå emot brand i 30 alternativt 60 minuter. 

Blockväggarna består av enkelt flyttbara väggelement för enkel och flexibel uppdelning av stora och små lokaler.

Blockväggar består av aluminiumprofiler beklädda med ytbehandlade skivor, mellanliggande isolering samt ljuddämpande material. Väggarna tillverkas efter beställarens önskemål sett till mått, sektionsindelning och ytbehandling.

Specifikationer

Tjocklek 100 alt 110 mm beroende på krav på ljud- eller brandklassning
Vikt/m² 50 alt. 63 kg beroende på krav på ljudreduktion eller brandklassning (inkl skenor och monteringsdetaljer)
Sektionsbredd Min 400 mm / Max 1200 mm
Höjd Max 6000 mm (högre vid förfrågan). Brandcertifikat gäller för höjd upp till 3500
Färg/ytbehandling Enligt önskemål
Ljudreduktion EI30 Rw 46dB, EI60 50dB

Monteringsanvisningar

WINABs blockväggar är enkla att montera. De tillverkas helt efter beställarens önskemål beträffande mått, sektionsindelning och ytbehandling. Samtliga blockväggar är takhängda vilket eliminerar behovet av golvskenor och ger alltid helt rena och fria golvytor.

Väggblocken har teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan erhållas som en- eller tvåpunktsupphängda beroende på parkeringsönskemål. Tvåpunktsupphängda blockväggar erbjuder helt dold parkering, där väggblocken kan parkeras i eller utanför lokalen. För god tätfunktion mellan golv och vägg krävs att golvet är plant.

Uppstår problem med montaget är ni välkomna att kontakta oss.

Nedladdningsbara filer

Ladda ner monteringsanvisning

 

Monteringsanvisning WINAB 2000, blockväggar

GRUNDINFORMATION
Blockväggen består av sektioner som hänger i bärskena. Sektionerna spänns fast mellan bärskena och golv. Golvskena förekommer ej. Blockväggen kan vara av typen 1-punkts eller 2-punktsupphängd med respektive 1 eller 2 st bärvagnar. Är det en 2-punktsupphängd vägg finns ett garage. En 1-punktsupphängd vägg har inget garage.

 1. Kontrollmät stängningslinjen. Verifiera att väggen har samma mått.
 2. Kontrollera mått för garage. Garaget skall rymmas i därför avsett utrymme. Kapning ska ej ske av garage. De raka längderna kan levereras med övermått. Kapa aldrig kortare än vad stängningslinjen anger på ritning.

MONTAGE AV GARAGE

 1. Borra skruvhål på lämpligt avstånd.
 2. Skruva garaget underifrån enligt skenritning.

MONTAGE AV RAKA SKENOR

 1. Borra skruvhål på lämpligt avstånd.
 2. Kapa vid behov till de mått som ritningen anger.
 3. Skruva skenan underifrån enligt skenritning. OBS! Spara sista skenbiten till dess att sektionerna har hängts på plats.
 4. Använd medföljande clips i skenskarvarna.

MONTAGE AV SEKTIONER

 1. Sektionerna hänges i bärskenan i den ordning så som det anges på medföljande ritning.
 2. Skruva upp sista skenbiten.
 3. Karmarna monteras på plats i lod under takskenan.
 4. Bärvagnarna justeras så att sektionerna centreras mellan golv och tak varefter låsmuttrarna drages åt. (Nyckel 24, 18 och 13mm).
 5. Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.
 6. Följ Drift & Skötselanvisningen för att verifiera väggens funktion.

Parkering

Dold parkering när väggelementen inte skall synas

Blockväggar levereras alltid som takhängda väggar. Blocken har teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan levereras som 1- eller 2-punktsupphängda i takskena beroende på parkeringsönskemål.

2-punktsupphängda blockväggar erbjuder möjligheten till helt dold parkering, i eller utanför lokalen.

Parkeringsalternativen nedan är endast några exempel på hur blockväggar kan parkeras. Parkeringsmöjligheterna är betydligt mer omfattande och mycket flexibla beroende på önskemål och de förutsättningar lokalen erbjuder.

Parkeringsalternativen i K1, Z1, E1 och till viss del K4 är de mest använda medan alternativen i K3, K5, K6, Z1 och Z2 mer är att betrakta som speciallösningar.

Nedladdningsbara filer

Parkeringsaltenativ som PDF

 

Parkeringsalternativ

Parkeringsalternativ K1

Liten, kompakt parkering. Två- punktsupphängning där ena hjulparet löper i stängningslinjen. Ett parkeringsalternativ som är lämpligt att välja när ena sidan av blockväggen är blockerad på ett eller annat sätt eller att det kan vara svårt att hitta infästningar utanför stängningslinjen.

Parkeringsalternativ K1

Parkeringsalternativ K3

Ett parkeringsalternativ där vägg- segmenten parkerats intill/bakom utskjutande vägg. Parkeringen kan inte betraktas som ”dold” men väggsegmenten får ändå en viss undanskymd placering när lokalen skall användas fullt ut – utan blockväggen.
Parkeringsalternativ K3

Parkeringsalternativ K4

Väggsegmenten har parkerats i en nisch utanför stängningslinjen. Här finns också möjligheten att skapa en dold parkering genom att sätta ditt en nischdörr som helt döljer väggsegmenten när de är parkerade.
Parkeringsalternativ K4

Parkeringsalternativ K5

Ett exempel på parkering där en utskjutande vägg används för att linjera flera parkeringssektioner och ett större antal väggsegment till en relativt lång stängningslinje.
Parkeringsalternativ K5

Parkeringsalternativ K6

Nisch vriden i 90°. Väggsegmen- ten är parkerade utanför stäng- ningslinjen och precis som i K4 finns även här en möjlighet att skapa en helt dold parkering genom att sätta en dörr över nischen.
Parkeringsalternativ K6

Parkeringsalternativ Z1

Kanske den vanligaste tvåpunkts- upphängningen av blockväggar. Upphängningen är relativt lätt att montera och att föredra jämförd med K1 som kräver fler hante- ringsmoment vid stängning, öppning och parkering av väggen.
Parkeringsalternativ Z1

Parkeringsalternativ Z2

Ett parkeringsalternativ där vägg- segmenten sticker ut i mindre vid sidan av stängningslinjen i jäm- förelse med t ex Z1.
Parkeringsalternativ Z2

Parkeringsalternativ E1

Enpunktsupphängd blockvägg där väggen parkeras mitt i stängnings- linjen. Parkeringen är enkel och okomplicerad att montera.
Parkeringsalternativ E1